• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

„Będzin: kiedyś i dziś”

POWR.03.01.00-00-U123/17

PROJEKT „Będzin: kiedyś i dziś” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU, DZIAŁANIE 3.1 KOMPETENCJE  W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie uczestniczy
w projekcie „Będzin: kiedyś i dziś” realizowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykłady, warsztaty oraz wyjście i wyjazdy studyjne (Będzin, Kraków, Warszawa) przeprowadzane w ramach projektu przybliżają uczniom historię Będzina ze szczególnym uwzględnieniem dziejów będzińskich Żydów.

Zakres zajęć: Dzieje narodu żydowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady), Historia Będzina, Mapowanie Będzina (zajęcia z zakresu geopoetyki, miejsc pamięci), Wielokulturowość i międzykulturowość?, Spotkanie z twórczością Stanisława Wygodzkiego, Powstanie i dzieje Koedukacyjnego Gimnazjum im. Szymonostwa Fürstenbergów.

              Więcej: http://www.kdjilp.us.edu.pl/index.php/projekt-bedzin-kiedys-i-dzisW 2016 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego podpisali porozumienie o współpracy. W jej ramach pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ wspólnie z nauczycielami prowadzą wybrane zajęcia, a także sprawują opiekę merytoryczną nad różnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Uczniowie mają możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na uczelni oraz korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych.
Działania podejmowane w ramach patronatu Uniwersytetu Śląskiego mają na celu promować wartości edukacyjne oraz ułatwić uczniom podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów.
PATRONAT INSTYTUTU NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa objął patronatem wybrane szkoły średnie, wśród których znalazło się nasze liceum. W ramach współpracy będziemy uczestniczyli w wykładach na Wydziale Nauk Społecznych, a studenci przeprowadzą w naszej szkole warsztaty związane ze studiowanymi przez nich kierunkami.


PATRONAT KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI

Od lutego 2016r. zostaliśmy objęci patronatem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – publicznej szkoły prowadzonej przez Województwo Śląskie, kształcącej studentów na kierunku praca socjalna. Kształcąc się w Kolegium, można jednocześnie uzyskać dyplom i stopień licencjata Uniwersytetu Śląskiego. Szkoła objęła naszych uczniów patronatem zakresie: pracy socjalnej, socjologii, psychologii i pedagogiki. Umowę z ramienia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi podpisał dyrektor KPSS mgr Tomasz Chorab, natomiast z ramienia II LO – pani dyrektor dr Agnieszka Hetman.
Koordynatorzy współpracy:
mgr Tomasz Chorab – Dyrektor KPSS, koordynator z ramienia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

W ramach współpracy możliwe będzie organizowanie warsztatów i wykładów dydaktycznych, prowadzonych dla naszych uczniów przez wykładowców KPSS w Czeladzi. Zajęcia będą odbywały się zarówno na terenie uczelni, jak i w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im.S. Wyspiańskiego w Będzinie.


PATRONAT WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTAS W SOSNOWCU

W dniu 8.12.2015r. II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie  zawarło oficjalną umowę o współpracy (trwającej już od 2010 roku) z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Umowę sygnowali: JM Rektor prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk oraz Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Będzinie dr Agnieszka Hetman.

W ramach współtworzenia Sieci Współpracy Edukacyjnej możliwe będzie organizowanie warsztatów dydaktycznych, debat, sympozjów i wykładów gościnnych adresowanych do społeczności szkolnej wraz z udziałem i przy współpracy społeczności akademickiej WSH.


UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY SWPS W KATOWICACH

We wrześniu sfinalizowaliśmy podpisanie kolejnej umowy partnerskiej z wyższą uczelnią. Tym razem zostaliśmy objęci patronatem Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego SWPS – Wydziału Zamiejscowego w Katowicach. Z Wydziałem współpracujemy już od 2010 roku, czyli od początku jego istnienia.
Podpisanie umowy patronackiej w zakresie kierunków psychologia i psychokryminalistyka jest efektem długoletniej współpracy, związanej z uczestnictwem naszych uczniów w warsztatach psychologicznych organizowanych w siedzibie uczelni w ramach projektu Strefa Młodzieży SWPS, zajęć prowadzonych przez wykładowców SWPS na terenie II LO, dedykowanych konkretnym grupom oraz w ramach Spotkań Uniwersyteckich Wyspiana.
Umowę z ramienia Uniwersytetu SWPS w Katowicach podpisała dziekan wydziału prof. Uniwersytetu SWPS dr hab. Katarzyna Popiołek, natomiast z ramienia II LO – pani dyrektor dr Agnieszka Hetman.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Uniwersytetu SWPS, na której zawarta jest informacja o naszym porozumieniu.

Koordynatorzy współpracy:

mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska – Specjalista ds. marketingu i PR, koordynator z ramienia Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach,


UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Jeszcze w czasie wakacji nasze liceum objęte zostało kolejną opieką naukową i dydaktyczną ze strony wyższej uczelni. Umowa o współpracy została podpisana z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat objął klasy realizujące rozszerzony zakres nauczania przedmiotów humanistycznych. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisał prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor dr Agnieszka Hetman.

Opieka naukowa z Uniwersytetem Śląskim jest o tyle istotna, że przedmioty humanistyczne w ostatnich latach są często wybierane jako przedmioty egzaminacyjne przez maturzystów. Do zawarcia porozumienia w dużej mierze przyczyniły się Konwersatoria Filozoficzne organizowane w naszej szkole. Umowa patronacka przewiduje możliwość udziału naszej młodzieży w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni.

 Koordynatorzy współpracy:

dr hab. prof. UŚ Tomasz Czakon – Zakład Filozofii Społecznej, dr hab. prof. UŚ Tomasz Czakon koordynator z ramienia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,


WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

W kwietniu 2015 roku II Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Będzinie  zawarło oficjalną umowę o współpracy (trwającej już od 2010 roku) z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. O teraz należymy do elitarnego Klubu Szkół Partnerskich WSB. Umowę sygnowały: JM Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Dyrektor dr Agnieszka Hetman.

Postanowienia porozumienia:

Koordynatorzy współpracy:

mgr Artur Mól – Ekspert ds. promocji, koordynator projektu Akademia WSB,

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, na której zawarta jest informacja o naszym porozumieniu.


WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

W 2012 roku podpisaliśmy umowę o wzajemnej współpracy i partnerstwie z pierwszą uczelnią – Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.

Podpisanie umowy patronackiej jest efektem długoletniej współpracy, związanej z uczestnictwem naszych uczniów w warsztatach prowadzonych przez wykładowców

WSPS na terenie II LO, dedykowanych konkretnym grupom oraz w ramach Spotkań Uniwersyteckich Wyspiana. Jest to szkoła, z którą współpracujemy już od 2010 roku organizując wspólnie spotkania z ratownikami medycznymi oraz kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. W 2012 roku wspólnie promowaliśmy nasze placówki oraz współpracę podczas Dni Będzina.

Umowa patronacka przewiduje możliwość udziału naszej młodzieży w zajęciach także w siedzibie uczelni, co pozwoli na pogłębienie oraz poznanie środowiska akademickiego i charakterystyki zajęć na wyższej uczelni.

Koordynatorzy współpracy:

 mgr Katarzyna Wąchała-Glinka, Kierownik Działu Promocji WSPS, koordynator z ramienia Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej,

W 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu w ramach projektu Wrocławska Akademia Prawa i Bezpieczeństwa dla Młodzieży. Spotkania są skierowane do dwóch ostatnich klas szkoły średniej i prowadzone są online. Celem projektu jest podniesienie świadomości prawnej, zapobieganie konfliktom młodzieży z prawem oraz przybliżenie uczniom realiów pracy w instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców uczelni – sędziów, adwokatów, śledczych, specjalistów IT, ratowników medycznych.