• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

POWIATOWY LITERACKI KONKURS OBCOJĘZYCZNY POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Organizator konkursu: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie
Koordynatorzy Konkursu: Małgorzata Dyaczyńska, Emilia Wasik


Cele Konkursu:
● odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
● popularyzacja wiedzy w zakresie języka angielskiego i niemieckiego
● pobudzanie twórczego myślenia
● rozwijanie wiedzy o literaturze
Adresaci Konkursu:
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu Będzińskiego, wykazujących szczególne zainteresowania językiem angielskim i niemieckim oraz pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę w tym zakresie

Zasady i Warunki Udziału w Konkursie:
● Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
● Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, dostarcza pracę konkursową na jeden z określonych w regulaminie tematów wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka do dnia 03.03.2023 do godziny 15.00 na adres e-mail: konkurs.wyspianski.bedzin@gmail.com (skan w formacie PDF) , bądź drogą pocztową do dnia 03.03.2023 (liczy się data stempla pocztowego), bądź osobiście do sekretariatu szkoły do 03.03.2023 do godziny 15.00
● Finał konkursu odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego, dnia 19. 04.2023 o godzinie 10.00
● Na pracy konkursowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Praca napisana czcionką Times New Roman 12, zakres słów 250- 450
● Wpływ na wynik uczestnika konkursu ma: poprawność językowa pracy, bogactwo językowe, oryginalność myśli
● Uczeń może zostać zdyskwalifikowany (tzn. jego praca nie będzie brana pod uwagę) w przypadku: niesamodzielnej pracy - wpisania pracy/fragmentu pracy ze źródeł internetowych
Nagrody:
● Nagrody rzeczowe z ramienia organizatorów oraz współpracujących wydawnictw językowych wraz z dyplomami laureatów przyznawane są przez organizatora konkursu
● Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają dyplomy z podziękowaniem za współpracę.

Tematy konkursowe 2023:
1. Napisz opowiadanie pod tytułem „An embarrassing experience”/ „Eine peinliche Erfahrung”
2. Napisz opowiadanie inspirowane Twoją ulubioną piosenką
3. Napisz rozprawkę o wadach i zaletach bycia indywidualistą
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka... pobierz