• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

XIV POWIATOWY LITERACKI KONKURS OBCOJĘZYCZNY POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Organizator konkursu: II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

Koordynatorzy Konkursu: Małgorzata Dyaczyńska,  Emilia Wasik

Cele Konkursu:

● odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

● popularyzacja wiedzy w zakresie języka angielskiego i niemieckiego

● pobudzanie twórczego myślenia

● rozwijanie wiedzy o literaturze

 Adresaci Konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu Będzińskiego, wykazujących szczególne zainteresowania językiem angielskim i niemieckim  oraz pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę w tym zakresie

Zasady i Warunki Udziału w Konkursie:

● Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Uczeń, który chce wziąć udział w konkursie, dostarcza  pracę konkursową (na pracy należy umieścić: imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego) na jeden z określonych w regulaminie tematów  wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka do dnia 20.02.2024 do godziny 15.00  na adres e-mail: konkurs.wyspianski.bedzin@gmail.com format WORD lub skan w formacie PDFinne pliki nie będą przyjmowane np. JPG, JPEG i inne , bądź drogą pocztową do dnia 20.02.2024 (liczy się data stempla pocztowego), bądź osobiście do sekretariatu szkoły do 20.02.2024 do godziny 15.00

● Finał konkursu odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego, dnia 07.03.2024 o godzinie 10.00

● Na pracy konkursowej należy wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 Praca napisana czcionką Times New Roman 12, zakres słów 250- 450

● Wpływ na wynik uczestnika konkursu ma: poprawność językowa pracy, bogactwo językowe, oryginalność myśli

Uczeń może zostać zdyskwalifikowany (tzn. jego praca nie będzie brana pod uwagę)
w przypadku:  niesamodzielnej pracy – wpisania pracy/fragmentu pracy ze źródeł internetowych, brak podpisania pracy, przesłanie pracy w innym  pliku niż podany

Nagrody:

● Nagrody rzeczowe z ramienia organizatorów oraz współpracujących wydawnictw językowych wraz z dyplomami  laureatów przyznawane są przez organizatora konkursu

● Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie, którzy wezmą udział w  konkursie otrzymają dyplomy z podziękowaniem za współpracę.

Tematy konkursowe 2024:

  1. Gdybyś mógł zmienić bieg wydarzeń w znanym filmie lub książce, co byś zmienił i dlaczego?
  2. Przyjaźń jest największą wartością w życiu. Napisz rozprawkę przedstawiającą swoją opinię.
  3. Napisz opowiadanie rozpoczynające się od słów: Kiedy weszła do domu i spojrzała na korytarz, zaniemówiła…
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka... pobierz