• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.wyspianski.bedzin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat@wyspianski.bedzin.pl , kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 45 80 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego  ul.Teatralna 5, 42-500 Będzin.

Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.  Budynek nie posiada pochylni, podjazdu, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych, wind, ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych, przy budynku szkoły naprzeciwko Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie znajduje się parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Załatwienie sprawy urzędowej przez tłumacza języka migowego odbywa się we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Będzinie. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.bip.powiat.bedzin.pl/bipkod/041

Wybierz czcionkę
Kontrast